Uw dark data is goud waard

In het digitale tijdperk is het belang van data voor onze organisatie niet meer weg te denken.

Een artikel van Robert Borkes in de laatste editie van ‘Kwaliteit in bedrijf’.

 

 

 

Eerst beleid, dan datakwaliteit

Ook waterschappen zijn steeds meer afhankelijk van de kwaliteit van data.

Dat lijkt heel logisch maar toch is er nog relatief weinig bewustwording over de relevantie van dit onderwerp. Waterschappen wisselen steeds meer informatie uit. En afnemers stellen steeds hogere kwaliteitseisen aan de aangeleverde data. Maar hoe zit het vandaag de dag nou echt met die kwaliteit? Wie is eigenaar van de gegevensset? En wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit daarvan? En welke beleidsrichtlijnen geven richting aan onderwerp datakwaliteit?

Op het eerste gezicht hele makkelijke vragen welke al snel onder de categorie “inkoppers” worden geschaard. Toch blijkt in de praktijk maar al te vaak dat kwaliteitscriteria en gegevenseigenaren van kernregistraties niet duidelijk zijn.

En dat is op merkelijk omdat het belang van goede data steeds belangrijker wordt. Zeker als beheerregisters  en kernregistraties worden verrijkt met geo-data. Slechte data is de grondstof voor onbetrouwbare informatie en een ingrediënt voor ondeugdelijke besluitvorming en verslaglegging. Want goede beslissingen die worden genomen op basis van slechte data zijn gewoon slechte beslissingen alleen daar komt u pas later achter.

Als uw organisatie de ambitie heeft om een datagedreven organisatie te worden,

dan is dat een strategische beslissing.

En is het zaak om dit bestuurlijk op die manier vorm te geven. Het is belangrijk dat u er als bestuurder voor zorgt dat er duidelijke strategische doelen en operationele doelstellingen komen die ondersteund worden met duidelijk beleid. Datakwaliteit dient uiteraard strategisch belegd te zijn en integraal terug te komen op de strategische agenda van het bestuur. Vervolgens is het niet meer ingewikkeld om dit organisatorisch in te richten en te sturen op datakwaliteit.

 


Meer weten over geo-informatie bij waterschappen?

Schrijf je in voor het gratis webinar op 10 februari

In dit kosteloze introductie webinar Datakwaliteit van GEO-informatie voor waterschappen’ krijgt u antwoord op de volgende vragen:

Hoe krijgt u binnen uw waterschap de kwaliteit van GEO-data op orde en hoe houdt u daar grip op? Hoe borgt u de kwaliteit van GEO-informatie aan b.v. de DSO-kwaliteitscriteria? En hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteit van data die i.v.m. wetgeving moet aanleveren van voldoende kwaliteit is?

Maarten van der Hoek (Directeur Nieuwland GEO) en Robert Borkes (Enterprise Architect WiLMA) nemen u mee in dit vraagstuk. Zij laten u letterlijk kennis maken met kwaliteit van GEO-informatie.

JA, IK SCHRIJF ME IN VOOR DIT WEBINAR


 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 


 

(Geo)Datakwaliteit voor data gestuurd werken

Is het eigenlijk niet vreemd, dat veel overheidsorganisaties iedere vier jaar, veel tijd, energie en geld
stoppen in het maken van plannen rondom de wateropgaaf, het sociaal domein, de
omgevingsontwikkeling en diverse andere maatschappelijke thema’s?

Deze normen worden vastgelegd in beleid- en uitvoeringsplannen en worden voor de looptijd
aangehouden. In een zeer snel veranderende wereld, met diverse grote maatschappelijke
uitdagingen zoals Covid, de Energietransitie, PAS, PFAS Ruimte voor Rivieren, dijkversterking, vraagt
dit om een heel andere sturing, direct en gestuurd op de actuele situatie.

Veel organisaties hebben zich daarom ten doel gesteld dat ze data gedreven willen werken. Maar
wat is dat eigenlijk? Uiteraard is het makkelijk te vertalen naar een organisatie die haar data perfect
op orde heeft en van daaruit diverse processen kan sturen op het gebruik van deze data. Dit lijkt erg
logisch en ook nuttig. Hoe prettig is het om bijvoorbeeld op basis van voorspelbare weergegevens in
combinatie met sensor data de water toe- en afvoer in te kunnen regelen!

Data gestuurd wordt vaak gezien als ‘wat willen we weten’, maar dat zou juist moeten zijn: Wat
willen we bereiken! Indien het doel helder is dan kan er worden bepaald welke data daarvoor nodig
is en tot welke informatie dat moet leiden waaruit acties worden ondernomen.

Maar is dit wel echt zo? Data alleen maakt nog geen informatie. Daarbij, wat kunnen we eigenlijk
zeggen van de kwaliteit van de data is in onze organisatie? Data gedreven werken omvat een hele
verschuiving in denken en doen!

Om deze verschuiving te realiseren zullen we ons gedrag moeten veranderen. Data is niet een
resultante van een enkel proces waarvan je op het eind moet afvragen wat iemand anders er mee
moet. Nee, data is onderdeel of eigenlijk een asset zelf. Dat betekent over de schutting kijken (of ze
liever afbreken) zodat de hele buurt weet wat er beschikbaar is en hoe je er mee om kan gaan. Dat
vergt samenwerken in plaats van eigen belang en dus verantwoordelijkheid nemen voor jouw deel
van de dataproductie die uit je activiteiten voort komen en die delen met de rest van de hele
organisatie.

We hebben in Nederland zeer veel (geo)data beschikbaar

Hoe gaan we deze data toepassen zodat we onze processen kunnen voeden vanuit de data. En deze data kunnen benutten op een slimme manier? Hiertoe zijn een zevental architectuurprincipes van belang

 1. Verbinding (samenwerking, standaarden)
 2. Relevantie (wettelijk, bestuurlijk, klantvraag)
 3. Betrouwbaarheid (kwaliteit)
 4. Transparantie (open by design)
 5. Flexibiliteit (snel, maar gedegen, met resultaat)
 6. Gebruiksvriendelijkheid (vindbaarheid)
 7. Efficiëntie (standaard boven maatwerk, kosten)

In het toepassen van data in processen, is de kwaliteit van data een uitermate belangrijk aspect.
Maar wat is nu datakwaliteit? Volg ons blog, de komende weken, daar komen we terug op
datakwaliteit, DAMA en de bovenstaande architectuurprincipes behorend bij datakwaliteit en data
gestuurd werken.


Meer weten over (Geo)Datakwaliteit voor data gestuurd werken?

Schrijf je in voor het gratis webinar op 10 februari

In dit kosteloze introductie webinar Datakwaliteit van GEO-informatie voor waterschappen’ krijgt u antwoord op de volgende vragen:

Hoe krijgt u binnen uw waterschap de kwaliteit van GEO-data op orde en hoe houdt u daar grip op? Hoe borgt u de kwaliteit van GEO-informatie aan b.v. de DSO-kwaliteitscriteria? En hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteit van data die i.v.m. wetgeving moet aanleveren van voldoende kwaliteit is?

Maarten van der Hoek (Directeur Nieuwland GEO) en Robert Borkes (Enterprise Architect WiLMA) nemen u mee in dit vraagstuk. Zij laten u letterlijk kennis maken met kwaliteit van GEO-informatie.

JA, IK SCHRIJF ME IN VOOR DIT WEBINAR


 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 


 

Waardecreatie

Over de toegevoegde waarde van kennismanagement

Een artikel van Robert Borkes in de januari editie van ‘Kwaliteit in bedrijf’.

 

 

 

Effectiviteit begint met een duidelijk doel

Een organisatie is een collectief van professionals dat samenwerkt aan hetzelfde doel. Door het toevoegen van waarde aan haar omgeving, levert die organisatie prestaties. Zo’n prestatie komt tot stand door realisatie van een afgesproken doel. 

Een topprestatie wordt pas geleverd wanneer het doel effectief en efficiënt door een organisatie behaald wordt. Een excellente organisatie is dus een collectief van professionals dat effectief en efficiënt samenwerkt aan hetzelfde doel. 

Het is dan ook geen toeval dat effectiviteit één van de tien kenmerken is uit ’de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur’. Een gedragscode waar bijvoorbeeld de waterschappen zich aan gecommitteerd hebben.  

Wanneer je prestaties levert door afgesproken doelen te behalen komt dat ten goede aan het vertrouwen. Dat vertrouwen is weer goed voor de publieke waarde van een organisatie. Maar vaak blijkt dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Voorbeeld

‘Koersvast werken aan een klimaatbestendig Nederland’ staat geschreven in het bestuursakkoord klimaatadaptatie, dat getekend is door het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Koersvast impliceert hier dat er een doel is om koers op te houden. 

De strategische doelstelling van het bestuursakkoord water is “een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land”. 

Maar wat is nu de de betekenis van deze twee woorden?  Beide termen zijn voor bestuurders impliciet, zodat de strekking op verschillende manieren is te interpreteren.  

De termen vinden we terug in het Deltaprogramma 2020 van het rijk;

‘Het doel van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland in 2050. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen handelen daarom vanaf 2020 klimaatbestendig en waterrobuust.’

Zo is effectief sturen onmogelijk, er wordt geschoten op een onduidelijk doel, koersvast kan dat niet  genoemd worden. Hoe neem je zo de beslissing die bijdraagt aan het eigenlijke doel?

In hetzelfde Deltaprogramma vinden we ook de volgende opmerking terug;

 ’Ook wordt verkend of de termen klimaatbestendig en waterrobuust concreter in te vullen zijn, om te kunnen beoordelen of de doelstelling voor een klimaatbestendige waterrobuuste inrichting in 2050 wordt gehaald’

Pas wanneer beide termen expliciet gemaakt worden door een duidelijke definitie, wordt effectief besturen mogelijk.  

Dan pas kan aan het kenmerk effectiviteit uit de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur worden voldaan. Ook kan dan de effectiviteit van ondersteunende programma’s goed gemeten worden en wordt publieke waarde gecreëerd.  

Meer weten over sturen op publieke waarde en het meten van prestaties binnen de publieke sector?

Schrijf je in voor het introductie webinar op 30 oktober!

In dit kosteloze introductie webinar ‘Sturen op publieke waarde’ krijgt u inzicht in uw publieke waarde, leert u hoe u strategische doelen kunt vertalen naar uitvoering en hoe u strategische-, proces- en operationele informatiestromen kan bepalen. Zodat u beter in staat bent om uw publieke waarde te verhogen.

Het introductie webinar is geschikt voor openbaar bestuurders en wordt gegeven door  Ing. Robert Borkes, CIO publiekewaardecreatie.nl. ‘Sturen op publieke waarde’ vindt online plaats op vrijdag 30 oktober van 10:00 tot 11:00 uur via Whereby.

 

 

Ja ik schrijf me in voor het kosteloze introductie webinar
op vrijdag 30 oktober van 10:00 tot 11:00 uur

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 

Hoe creëren we publieke waarde?

Over de waarde die een overheidsorganisatie bijdraagt aan de samenleving

Een artikel van Robert Borkes in de september editie van  ‘Kwaliteit in bedrijf’.

 

 

 

Prestaties meten binnen de publieke sector

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het leveren van  diensten, wetten en reguleringen. Maar alleen onder voorwaarde dat deze in waarde overeenstemmen met de behoeften en verwachtingen van burgers.

Publieke waarde vormt zo een ‘ruwe maatstaf waarmee de prestaties en het beleid van openbare instellingen kan worden gemeten’.  
(Kelly et al, 2002)

Publieke Waarde gaat dus over het behalen van resultaten door het leveren van prestaties. Het meten van deze prestaties is van cruciaal belang voor de organisatie, want dit komt de publieke waarde ten goede. 

 

7 rechtvaardigingen voor het meten van prestaties binnen de publieke sector

 

 1. Wanneer je resultaten niet meet, kun je niets zeggen over het succes of falen daarvan
 2. Wanneer je succes niet kunt waarnemen, dan kun je succes ook niet belonen
 3. Wanneer je succes niet kunt belonen, dan beloon je waarschijnlijk het falen
 4. Wanneer je succes niet kunt waarnemen, dan kun je er niet van leren 
 5. Wanneer je falen niet herkent, kun je het ook niet corrigeren 
 6. Wanneer je resultaten kunt aantonen, dan kun je de steun van het publiek winnen
 7. Wat wordt gemeten wordt gedaan

(Osborne en Gaebler, 1995)

 

 

Door uw beleidsdoelen expliciet te verwoorden kunt u goed kunt meten of uw organisatie op koers ligt

 

Meer weten over sturen op publieke waarde en het meten van prestaties binnen de publieke sector?

Schrijf je in voor het introductie webinar op 16 oktober!

In dit kosteloze introductie webinar ‘Sturen op publieke waarde’ krijgt u inzicht in uw publieke waarde, leert u hoe u strategische doelen kunt vertalen naar uitvoering en hoe u strategische-, proces- en operationele informatiestromen kan bepalen. Zodat u beter in staat bent om uw publieke waarde te verhogen.

Het introductie webinar is geschikt voor openbaar bestuurders en wordt gegeven door  Ing. Robert Borkes, CIO publiekewaardecreatie.nl. ‘Sturen op publieke waarde’ vindt online plaats op vrijdag 16 oktober van 10:00 tot 11:00 uur via Whereby.

 

 

Ja ik schrijf me in voor het kosteloze introductie webinar
op vrijdag 16 oktober van 10:00 tot 11:00 uur

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 

Doelgericht beleid verhoogt publieke waarde

Voor mijn onderzoek naar publieke waarde en goed openbaar bestuur onderzoek ik veel collegeakkoorden en beleidsplannen van gemeenten op doelgerichtheid en doelmatigheid. Ik bekijk dan of verkiezingsbeloften door bestuurders worden waargemaakt. Slagen zij erin deze te operationaliseren? 

Het valt me op dat er te weinig samenhang zit in hun strategische- en operationele documenten. In deze documenten worden vaak andere benamingen gebruikt, zodat de samenhang niet te doorzien is. Het verband tussen strategische doelen en operationele doelstellingen is dan ver te zoeken. 

In een strategisch plan staan bijvoorbeeld de woorden ‘regisseren’ en ‘stimuleren’. Deze komen in  het collegeakkoord terug als ‘besturen’ en ‘bevorderen’.  Hierdoor zijn het dus geen strategische doelen. De woorden zijn daardoor ook niet vertaald naar operationele doelstellingen in onder andere de kadernota.

Daar zit voor gemeenten enorm veel verbeterpotentieel in. Want hoe kunt u sturen op doelen en operationele doelstellingen wanneer die diffuus zijn en niet met elkaar in lijn liggen? 

Met heldere doelen bereikt u meer resultaat!

Binnen publiekewaardecreatie.nl gebruiken we KnowledgeTrack™ om de samenhang van documenten te onderzoeken en de (ontbrekende) verbanden tussen strategische doelen en operationele doelstellingen aan te tonen.

 

 


KnowledgeTrack™ is een documentanalyse-tooling die ongestructureerde tekstgegevens omzet in hoogwaardige informatie en dit vertaalt naar bruikbare kennis waarmee de de gehele organisatie dezelfde taal zal spreken.

 

IK WIL MEER WETEN OVER KNOWLEDGETRACK™

 


 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 


 

Publieke waarde van Waterschappen in vijf stappen

Grote wateropgaven en doelmatige uitvoering, voor schoon, voldoende, en veilig water.

De bedoeling van overheidsorganisaties is het effectief realiseren van doelen om zo publieke waarde te creëren. Bij waterschappen bestaan deze doelen uit het zorgdragen voor:

 • Schoon water
 • Voldoende water
 • Waterveiligheid

zodat inwoners van Nederland over voldoende schoon drinkwater beschikken en droge voeten behouden.  Door huidige klimaat- en maatschappelijke veranderingen blijft het waarmaken van deze opgaven een uitdaging.

 

Publieke waarde realiseren voor waterschappen

1. Ontwikkel een integrale visie op publieke waarde;

Bijvoorbeeld: ‘Ons waterschap innoveert en investeert in technieken ten behoeve van  de samenleving,  om ook in tijden van klimaatverandering garant te blijven staan voor schoon, voldoende drinkwater en droge voeten.’

 

2. Maak strategische doelen en operationele doelstellingen expliciet;

 • Doel; Schoon drinkwater dat aan de wettelijke normen en kaders voldoet.
 • Doelstelling; Waterzuivering die voldoet aan de normen van de waterwet.

 

3. Breng strategische doelen en operationele doelstellingen met elkaar in lijn en gebruik hierbij dezelfde taal;

Gebruikt u bijvoorbeeld integraal het woord; afvalwaterzuivering, waterzuivering of waterketen? Bedoelt iedereen daar wel hetzelfde mee? Met andere woorden; werk met eenduidige benamingen zodat u integraal dezelfde taal spreekt.

 

4. Creëer samenhang door bedrijfsfuncties en processen in kaart te brengen; 

Beschikt uw organisatie over een consistent overzicht van de organisatie? Maak overzicht van bedrijfsfuncties en processen, zodat samenhang ontstaat. Dit zorgt voor een integraal beeld hoe de organisatie functioneert. Bijvoorbeeld:

 • Bedrijfsfunctie: “waterzuivering”.
 • Proces: “beheren waterketen”.

 

5. Breng uw strategische-, procesmatige- en operationele informatiestromen in kaart zodat u kunt sturen

Bepaal de indicatoren om op elk niveau te kunnen sturen, zoals bijvoorbeeld:

 • Strategischhet percentage schoon drinkwater en de verstoringen daarop.
 • Proces; onderbrekingen van het zuiveringsproces.
 • Operationeel; de activiteiten die  binnen het proces goed of fout gaan.

Aan de hand van deze indicatoren wordt duidelijk of er geïnnoveerd of geïnvesteerd moet worden om ten behoeve van de samenleving schoon drinkwater te kunnen blijven leveren in tijden klimaatverandering, zoals beschreven in de visie.

 

Meer weten over sturen op publieke waarde voor waterschappen?

Schrijf je in voor het introductie webinar op 24 september!

In dit kosteloze introductie webinar ‘Sturen op publieke waarde’ krijgt u inzicht in uw publieke waarde, leert u hoe u strategische doelen kunt vertalen naar uitvoering en hoe u strategische-, proces- en operationele informatiestromen kan bepalen. Zodat u beter in staat bent om uw publieke waarde te verhogen.

Het introductie webinar is geschikt voor openbaar bestuurders en wordt gegeven door  Ing. Robert Borkes, CIO publiekewaardecreatie.nl. ‘Sturen op publieke waarde’ vindt online plaats op donderdag 24 september van 10:00 tot 11:00 uur via Zoom.

 

 

Ja ik schrijf me in voor het kosteloze introductie webinar

op donderdag 24 september van 10:00 tot 11:00 uur

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 

Excellent presterende overheidsorganisaties creëren publieke waarde

De visie van deze organisaties op publieke waarde wordt vertaald naar operationele capaciteit. De hele organisatie levert zo haar publieke dienstverlening  in optimale vorm.

Vaak echter ontbreekt deze visie.

Dan is er wel visie op publieke dienstverlening, maar geen integrale visie op publieke waarde. Hierdoor blijft de kwaliteit van dienstverlening beperkt tot deze afdeling. Jammer, want alles wat de overheid doet is publieke dienstverlening: publieke waarde hoort de gehele organisatie te beslaan.

Wanneer uw organisatie optimaal publieke waarde wil creëren dient eerst een integrale visie op publieke waarde te worden ontwikkeld.

Duidelijke strategische doelen leiden gemakkelijker naar concrete operationele doelen: sturing. Hierdoor kan in de uitvoering pas resultaat worden behaald: stijging van de publieke waarde.

 

Heeft uw organisatie een visie op publieke waarde?

 • Ja (100%, 1 Stemmen)
 • Nee (0%, 0 Stemmen)
 • Weet ik niet (0%, 0 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 1

Laden ... Laden ...

Meer weten over visie op publieke waarde en vertaling daarvan naar bedrijfsvoering?

Schrijf je in voor het introductie webinar op 24 september!

In dit kosteloze introductie webinar ‘Sturen op publieke waarde’ krijgt u inzicht in uw publieke waarde, leert u hoe u strategische doelen kunt vertalen naar uitvoering en hoe u strategische-, proces- en operationele informatiestromen kan bepalen. Zodat u beter in staat bent om uw publieke waarde te verhogen.

Het introductie webinar is geschikt voor openbaar bestuurders en wordt gegeven door  Ing. Robert Borkes MiM. MBI, CIO publiekewaardecreatie.nl en vindt online plaats op donderdag 24 september van 10:00 tot 11:00 uur via Zoom.

 

 

Ja ik schrijf me in voor het kosteloze introductie webinar

op donderdag 24 september van 10:00 tot 11:00 uur

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.