• De Nieuwe Omgevingswet

  Inzicht in uw kennispositie

Gedeelde kennis geeft grip op uw leefomgeving en is de basis voor een samenhangende besluitvorming.
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten allemaal een omgevingsvisie opstellen voor hun grondgebied.
In de Nationale omgevingsvisie worden deze niet alleen samengevoegd, ze worden ook met elkaar verbonden en dienen in lijn te liggen met elkaar zodat één nieuwe samenhangende omgevingsvisie ontstaat.

De nieuwe omgevingswet

De nieuwe omgevingswet vervangt bestaande strategische beleidsinstrumenten zoals:

 • Het milieubeleidsplan
 • Het strategische gedeelte van het waterplan
 • Het verkeers- en vervoerplan
 • Het structuurplan
 • Delen van het natuurbeleidsplan

Dit betekent dat diverse bestuursorganen op politiek en ambtelijk niveau dienen te gaan samenwerken. Het betreft hier twee vormen van samenwerking:

 • Intern tussen beleidsterreinen
 • Extern tussen bestuursorganen

Het resultaat

Het resultaat zal zijn dat er per bestuursorgaan één integrale en samenhangende omgevingsvisie ontstaat.

Dit betekent dat de provincie, gemeenten en waterschappen vanuit wettelijk, bestuurlijk en ambtelijk perspectief optimaal samenwerken om de kwaliteit van leefomgeving te handhaven.

Daarbij zal de samenleving, in het kader van de motiveringsplicht, vroeg betrokken moeten worden.  Bij de inventarisatie van gegevens en het ontwikkelen van ideeën krijgen alle relevante partijen inspraak.

Om vanuit de huidige kennispositie tot een nieuwe consistente en samenhangende omgevingsvisie te komen is veel informatie en kennis beschikbaar.

De Knowledgetrack Toolkit

De Knowledgetrack Toolkit brengt de beschikbare, relevante informatie en kennis in kaart.

De onderlinge relaties tussen diverse kennisthema’s en ontbrekende schakels worden zichtbaar. Dit helpt de huidige kennispositie integraal inzichtelijk te maken en substantieel te verbeteren.

Basis hiervoor zijn bestaande beleidsdocumenten en notities. Per bestuursorgaan of per beleidsterrein is het mogelijk om een op kennisthema’s gerichte samenhangende analyse uit te voeren. Dit kan op documentniveau of op een geheel van documenten.

Hierdoor krijgt u inzicht in kennisthema’s en de relaties tussen kennisthema’s zoals ze voorkomen in diverse visies, plannen, beleidsnotities en andere relevante documenten van alle ketenpartners.

Hoe werkt het?

Analyse van uw documenten:

 • U en uw eventuele ketenpartners leveren eerst de diverse beschreven visies en rand voorwaardelijke documenten aan.
 • Zij worden geautomatiseerd geanalyseerd.
 • De verbanden worden in een taalkundige kenniskaart zichtbaar gemaakt.
 • Er ontstaat een duidelijk inzicht in de kennispositie in termen van gevonden thema’s en in de samenhang ertussen.
 • Met deze basis analyseren wij vervolgens andere documenten zoals procesbeschrijvingen, beleidsnotities, verdere regelgeving, bezoekverslagen en andere informatiedragers zodat er een integraal beeld ontstaat van de manier waarop en de plaatsen waar thema’s aan de orde komen.
 • Dit resulteert in een basis voor een optimaal beeld voor besluitvorming ten behoeve van een integraal gedragen omgevingsvisie.

Wat levert het u op?

U krijgt inzicht in de kennispositie van een onderdeel van uw orgaan of het geheel ervan.

Dat betekent inzicht in alle relevante onderwerpen/kennisitems die relevant blijken voor de diverse partijen en de verbanden en ontbrekende verbanden.

Naast inzicht levert dit het volgende op:

 • Een enorme tijd- en kostenbesparing voor verkrijgen van inzicht dat ontwikkeld moet worden in de prefase.
 • U kunt relatief snel voldoen aan de eisen voor een goed openbaar bestuur (compliancy).
 • Een bindmiddel om stakeholders bij elkaar te brengen.
 • Participatie en samenwerking worden bevorderd doordat iedereen dezelfde begrijpelijke taal hanteert.
 • Door inventarisatie krijgt u het inzicht dat nodig is voor een integrale visie.
 • Afstemming van de onderlinge integrale visies.
 • De kwaliteit van de leefomgeving kan geborgd worden.
 • Het wordt aantoonbaar dat de publieke waarde van uw organisatie stijgt.
 • De kwaliteit van de dienstverlening verbetert.

Zien in de praktijk

In een demo tonen wij u graag aan dat:

 • Ongestructureerde data in documenten van verschillende stakeholders en in verschillende formaten door de tool kan worden geanalyseerd.
 • De inhoud van die documenten kan worden gespecificeerd in kennisthema’s.
 • Kennis is herkenbaar en vindbaar.
 • Kennisthema’ s kunnen onderling worden gerelateerd.
 • U krijgt een beeld van de organisatie, in de vorm van een businessmodel, in termen van kennis.
 • Inzicht in de consistentie van taalgebruik, begrippengebruik en kennisthema’s.
 • Kennis vindbaar en herleidbaar is.
 • Besluitvorming handvatten krijgt ter verbetering.

Meer weten Of een demonstratie aanvragen?

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.

Chief Improvement Officer (CIO) MiM. MBI.

Neem contact op

met Robert Borkes

E-mail: 
mail@publiekewaardecreatie.nl

Telefoon:
+31 (0)6 22450191

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!