• Effectief besturen
  in de Informatiesamenleving

  Masterclass

Masterclass
Effectief besturen in de Informatiesamenleving

De publieke waarde van uw portefeuille verhogen
door uw kennispositie te versterken

Introductie

Digitale informatie is van strategische waarde voor uw kennispositie. Het zorgt ervoor dat uw bestuurlijke belangen richting de samenleving kunt verantwoorden. Want zonder juiste strategische informatie geen goed openbaar bestuur, en dat betekent risico op verlies van uw publieke waarde doordat uw betrouwbaarheid en geloofwaardigheid aanzienlijk kunnen afnemen.

Als op de bestuurstafel informatie ontbreekt die u wel had moeten hebben, of informatie onjuist is, bestaat de kans dat het college op basis van deze informatie besluiten neemt die het beter niet had kunnen nemen. En dat u onjuist verantwoord waardoor de raad verkeerd wordt geïnformeerd.

Een college dat niet in een goede informatiepositie verkeerd is kansloos en dat kan tot desastreuze gevolgen leiden voor u, uw inwoners, en de medeoverheid. Als wethouder wilt u dit voorkomen door goede beslissingen te nemen en op juiste wijze het algemeen belang te dienen, zodat u van toegevoegde waarde bent voor de samenleving en uw positie kunt versterken. En dat is niet alleen in verkiezingstijd van belang!

Digitale informatie bepaalt uw bestaansrecht

De beschikbaarheid van juiste informatie is niet langer randzaak maar een kernprobleem.  Het is de brandstof waarmee uw gemeente betekenis aan haar handelen geeft, waarde creëert en haar bestaansrecht legitimeert.

In deze tijd van maatschappelijke digitalisering gelden voor gemeenten dezelfde spelegels als voor het bedrijfsleven. Als een gemeente geen waarde toevoegt die door de samenleving wordt herkend en gewaardeerd verliest de gemeente haar betekenis daarmee haar legitimiteit en dus haar bestaansrecht”.

Hoe stuurt u op legitimiteit en bestaansrecht?

Probleemstelling: Hoe krijgt informatie strategische waarde?

De gemiddelde gemeente kent ruim 200 softwaresystemen t.b.v. de operationele bedrijfsvoering, 50 ambtelijke rapportage applicaties, en 8 bestuurlijke systemen.

Deze verticale informatiestroom vormt een informatiewak (Wethouder, Ambtelijke organisatie, Kennisontwikkelling) waar veel essentiële informatie in verdwijnt en menig bestuurder mee worstelt.

Hoe stuurt u om dit informatiewak heen?  en verstevigt u effectief uw informatiepositie zodat u als 1.) wethouder de juiste bestuurlijke informatie uit de 2.) ambtelijke organisatie verkrijgt, en beschikt over voldoende relevante kennis uit de ambtelijke organisatie zodat u daarmee waardegericht kunt sturen op de doelen van de projecten in uw portefeuille?

Met deze Masterclass Effectief besturen in de informatiesamenleving reiken wij u kennis en instrumenten aan die u helpen om de juiste informatie op de bestuurstafel te krijgen. Zodat u kwalitatief hoogwaardige beslissingen kunt nemen en deze op juiste wijze kunt verantwoorden. Zodat u compliant bent met de code goed openbaar bestuur en als wethouder uw ambities kunt verwezenlijken.

Programma:

Na één dag aan de slag

THEORIE

9:00-12:00 uur

 1. De publieke waarde van kritische informatie

Wat is publieke waardecreatie en wat is eigenlijk informatie. Waarom zijn deze 2 aspecten zo met elkaar verweven en zijn ze van grote invloed op het bestaansrecht van uw gemeente?

 1. De onomkeerbare ontwikkelingen van de digitale informatiesamenleving

Welke ontwikkelingen veranderen onze samenleving en zorgen ervoor dat de burger steeds slimmer en mondiger wordt; eerder beschikt over informatie. Hoe manage je de bestuurlijke informatiegelijkheid of ongelijkheid? Welke informatiestromen komen de gemeente binnen, ontstaan binnen de gemeente en verlaten de gemeente? Hoe krijg ik daar grip op?

 1. De impact op de professionele moderne bestuurder

Welke effecten heeft de digitale informatiesamenleving op uw dagelijks werk. En wat voor een type bestuurder bent u als het gaat om uw digitale informatievoorziening.

 1. De digitale volwassenheid van uw gemeente

Welke factoren bepalen of uw gemeente een succesvol transformeert naar een flexibele digitale organisatie. En wat betekent dat voor uw positie als bestuurder? Welke relatie hebben techniek, processen, mensen en informatie met elkaar en hoe kom je tot een optimale samenwerking en integrale aanpak.

PRAKTIJK

13:00-16:30 uur

 1. De behandeling van een praktijkcase over de Omgevingswet

Vanuit gemeenschappelijkheid van de betekenis van informatie vertalen naar kennis om publieke waarde te creëren wordt behandeld en u krijgt persoonlijke adviezen.

 1. Groepsopdrachten en discussie

Aan de hand van stellingen en korte opdrachten wordt u geconfronteerd met dilemma’s en aspecten waarmee u te maken krijgt in uw persoonlijke groei naar informatiebewust besturen.

 1. Assessment naar uw persoonlijke digitale volwassenheid

Aan het einde van het programma doet u een kort zelf assessment naar uw eigen digitale volwassenheid. Hiervan ontvangt u binnen enkele werkdagen een persoonlijke rapportage en advies. Dit zelfassesment werkt als een persoonlijke nulmeting waardoor u in staat bent om na verloop van tijd terug te kijken op uw startpositie als informatiebewuste bestuurder en geeft u direct een instrument om zelf het initiatief te nemen binnen uw gemeente.

Leeruitkomsten & Leerdoelen

Leeruitkomst

Inzicht in de manier waarop u met informatie kennis kunt creëren om uw eigen kennispositie sterk te verbeteren. Deze leeruitkomst wordt gerealiseerd door het aanreiken van kennis en best practices:

 • Over de ontwikkelingen van de maatschappelijke digitale transformatie
 • Om deze ontwikkelingen te vertalen naar de impact op uw eigen organisatie
 • Om de impact van digitale informatie op het functioneren en presteren van uw organisatie te beargumenteren
 • Om het belang van publieke waardecreatie aan de rol van digitale informatie te verbinden
 • Om een eigen digitale groeistrategie te ontwikkelen

Leerdoelen

Grip op strategische informatie die betekenis geeft aan uw handelen.

Strategische informatie zorgt ervoor dat uw gemeente publieke waarde kan creëren. Het motto “verbeter de wereld begin bij jezelf” is hier van toepassing; “verbeter de bestuurskracht van gemeenten en geef betekenis aan uw bestaansrecht met behulp van strategische informatie”

Een advies in de vorm van een digitale volwassenheidsscan maakt onderdeel uit van deze Masterclass. Het biedt u een persoonlijk perspectief op de digitale volwassenheid van uw organisatie en een tastbaar instrument voor een multidisciplinaire dialoog over de betekenis van kritische informatie.

De leeruitkomst wordt middels onderstaande leerdoelen vormgegeven:

 • U leert sturen op publieke waarde en uw visie te operationaliseren.
 • U verkrijgt inzicht bestuurlijke kennis.
 • U leert ambtelijke, bestuurlijke, en maatschappelijke informatie te vertalen naar voor u bruikbare kennis.
 • U leert informatiestromen herkennen en vorm te geven.
 • U leert uw informatiebehoefte herkennen
 • U verkrijgt overzicht in samenhang en waarde van informatie.

Resultaat & Doelgroep

Resultaat:

Een informatiebewuste bestuurder

De juiste informatie op het juiste moment in de juiste context om professioneel te kunnen handelen. Dat is de brandstof voor uw organisatie en noemen we strategische informatie.

 • Daarmee bent u als bestuurder in staat om de juiste besluiten te nemen en deze besluiten gepland maar vooral ook ongepland te kunnen verantwoorden.
 • Daardoor bent u in staat om betekenisvol te kunnen handelen richting de samenleving. Strategische informatie bepaald uw bestaansrecht als bestuurder omdat het u helpt om in te spelen op het terugdringen van het maatschappelijk onbehagen dat de samenleving en de lokale politiek uiteendrijft.
 • Daarom stelt strategische informatie u in staat te handelen conform het collectieve beeld dat de samenleving ervaart als waardevol. Dat begint heel dichtbij bij uw eigen digitale volwassenheid

Doelgroep:

Bestuurders en hoger management van gemeenten

Deze Masterclass uitermate geschikt voor wethouders die informatievoorziening, bedrijfsvoering, archivering en dienstverlening in hun portefeuille hebben. Gemeentesecretarissen, managers bedrijfsvoering en dienstverlening.

Wethouders

Strategische informatie zorgt ervoor dat u in positie blijft als openbaar bestuurder maar kan er net zo goed voor zorgen dat u uit balans gebracht wordt en uw positie kwetsbaar of zelfs onhoudbaar wordt. U dient grip te hebben op strategische informatie die steeds vaker niet binnen maar buiten uw organisatie ontstaat en u triggert, beïnvloed en zelfs dwingt tot handelen.

Gemeentesecretarissen en Directeuren & Managers Bedrijfsvoering

Informatie houdt zich niet aan organisatiemuren, rollen, functies en tijdstippen. Informatie houdt geen rekening met politieke of bestuurlijke sensitiviteit. Mensen zijn gebonden aan organisaties, rollen, taken en verantwoordelijkheden. De interactie en afhankelijkheid tussen deze 4 aspecten wordt bepaald door informatie.

Rendement:

Action-learning

Deze masterclass geeft leeruitkomsten en –doelen vorm op basis van action learning. Dat betekent dat de docenten werken met een actuele praktijkcase zodat herkenning optreedt, we van elkaar kunnen leren, en de theorie zo optimaal mogelijk in de eigen praktijk kunnen toepassen. De aangereikte kennis is een combinatie van recent wetenschappelijk inzicht en een ruime ervaring in de gemeentelijke overheid.

“Prima training in een interactieve sessie”

“De training was leerzaam met veel theorie, goede anekdotes en veel interactie”

“Voldoende basiskennis opgedaan voor mijn rol”

“Waardevol en Inspirerend”

“Vlot, interactief en prikkelende aanzet tot nadenken in de praktijk van informatiemanagement”

“Leerzame training met een verfrissende ‘niet ICT’ insteek van informatiemanagement

De docenten

Bart Suers

Bart Suers

Public Governance Expert

Bart Suers is als business consultant werkzaam bij Key2control en adviseert gemeenten over vraagstukken op het snijvlak van risicomanagement, informatiemanagement, strategie- en bedrijfsvoering. Hij heeft vanuit diverse functies
ruim 15 jaar ervaring met gemeenten. Zijn missie is om betekenis te geven aan de bestuurskracht en uitvoeringskracht van gemeenten.

“Never stop learning, never stop asking” is zijn motto. Naast zijn werk studeert hij momenteel bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit met een specialisatie in strategisch management. Zowel beroepsmatig en burgermatig is hij geïnteresseerd in en betrokken bij gemeenten en zoekt hij de dialoog tussen overheid en samenleving. Daarin vraagt hij telkens aandacht voor de vraag; hoe zorgen we ervoor dat de gemeente bij haar besluitvorming en verantwoording de verwachting van de samenleving centraal stelt en weet waar te maken?

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.

Chief Improvement Officer (C.I.O.)

Robert Borkes is Chief Improvement Officer (C.I.O.) verbonden aan Publiekewaardecreatie.nl.

Hij heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring binnen het vakgebied informatiemanagement. Zijn missie is leiderschap van informatie laten excelleren naar kennismanagement.

Met de achtergrond van diverse studies zoals bedrijfskunde, Informatiemanagement, ICT & Business Innovation is hij nu aan de Radboud universiteit verbonden en bezig met een promotieonderzoek naar organisatiekarakteristieken die verantwoordelijk zijn voor Publieke Waardecreatie.

De opgedane ervaring blijkt voor openbaar bestuurders een solide basis te vormen om succesvol informatie te kunnen omzetten naar kennis in een snel veranderende omgeving.

Waarom wij samenwerken om deze Masterclass mogelijk te maken:

Onze gezamenlijke missie is het samenwerken aan een waardevolle overheid die publieke waarde creëert voor haar inwoners. Wij hopen bestuurders in overheidsorganisaties met deze masterclass te ondersteunen met een unieke combinatie van kennis en tools uit wetenschap en praktijk.

Data en locatie

Data:

Momenteel staat deze masterclass niet ingepland

Aantal deelnemers:

12 tot 15 personen

Tijd:

Nader te bepalen

Locatie:

Landgoed Hotel & Restaurant

Groot Warnsborn

Bakenbergseweg 277

6816 VP,  Arnhem

Wanneer de huidige corona maatregelen nog van kracht zijn, dan zal deze training online plaatsvinden tegen een gereduceerd tarief.

15728

Aankomende Data

Effectief besturen in de Informatiesamenleving

Juli 2024
MDWDVZZ
27
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31
Augustus 2024
MDWDVZZ
31
1
2
3
4
32
5
6
7
8
9
10
11
33
12
13
14
15
16
17
18
34
19
20
21
22
23
24
25
35
26
27
28
29
30
31
September 2024
MDWDVZZ
35
1
36
2
3
4
5
6
7
8
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
39
23
24
25
26
27
28
29
40
30
Beschikbaar
Volgeboekt

Eerstvolgende Masterclass

Momenteel staat deze masterclass niet ingepland

Deze Masterclass wordt ook op
aanvraag en Incompany gegeven

Kosten en inschrijven

Prijs:

Nader te bepalen.

Wanneer de huidige corona maatregelen nog van kracht zijn, dan zal deze training online plaatsvinden tegen een gereduceerd tarief.

Inschrijven voor deze Masterclass kan via het aanmeldingsformulier.

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging per email met verdere details over deze Masterclass en een factuur, de factuur dient 2 dagen voor aanvang van Masterclass voldaan te zijn.

Onze webinars vinden plaats op online academy 

academy.masteringknowledge.com

Voor meer informatie over onze kennismanagement webinars bezoekt u:

Academy.Masteringknowledge.com

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!